2020. gadā dažādu augstskolu mācībspēki saskarās ar lielāko krīzi izglītības sistēmā pēdējo gadu desmitu laikā. Pasaule ir izgājusi cauri lokdaunam, un klātienes izglītība kļuvusi neiespējama. Taču pāreja tiešsaistes izglītībā ir pavērusi mums arī jaunas iespējas. Atrodoties globālās krīzes transformācijas priekšgalā, esam atklājuši, ka varam veikt savu darbu bez birokrātiskām institūcijām, kas līdz šim vairāk traucējušas, nekā palīdzējušas un ir pierādījušas savu neatbilstību krīzes apstākļos.

Tiešsaistes izglītība ir pielīdzinājusi bagātāko valsts struktūru un mazo izglītības projektu tiesības. Pēkšņi uzausa īsta akadēmiskā brīvība — gan mums pašiem, gan studentiem no dažādām Krievijas un citu valstu augstskolām. Taču augstskolas – pasniedzēju un studentu kopienas – uzturēšana izrādījās sarežģītāka, nekā izglītības vides izveide Zoom platformā. Krievijas valsts augstskolās pieaug birokrātiskā kontrole un politiskā, morālā, reliģiskā u.c. cenzūra, savukārt jaunās tehnoloģijas līdz šim vairāk ir palīdzējušas tiem, kas vēlētos iznīcināt universitātes kopienu un nonivelēt tās autonomiju.

Mūsu uzdevums ir atjaunināt un atdzīvināt augstskolas vidi, atbrīvojot pasniedzējus no jebkāda administratīvā diktāta.

Ja universitāte vairs nevar būt brīva, tad ir nobriedusi nepieciešamība pēc jaunas brīvās universitātes. Šādas augstskolas un valsts ceļi šķiras. Mēs neesam valsts izglītības iestāde, mēs arī nekonkurējam ar valsts augstskolām. Mums nav savas universitātes pilsētiņas. Mēs mācīsim no mājām, no bibliotēkām, vasaras skolās. Mēs turpināsim aizstāvēt zinātnes brīvību un neatstāsim novārtā savus studentus. Mūs nevar atlaist no augstskolas, jo tieši mēs un mūsu studenti esam augstskola, Brīvā universitāte.

Brīvā universitāte tika izveidota, lai atbalstītu un izplatītu akadēmiskās dzīves pamatvērtības, no kurām galvenās ir tiekšanās pēc patiesības, akadēmiskā brīvība, akadēmiskā autonomija, sociālā atbildība, diskriminācijas neesamība un vienlīdzīga pieeja izglītībai, caurskatāmība un sociālā atbildība sabiedrības priekšā.

Ar tiekšanos pēc patiesības mēs saprotam konsekventu darbu, lai iegūtu, verificētu un nodotu tālāk studentiem zināšanas, izslēdzot jebkādu imitāciju un neobjektīvu, bezatbildīgu izdomājumu izplatīšanu zinātnes aizsegā. Augstskola nodrošina rūpīgu apmācību kursu kvalitātes pārbaudi un ir ļoti prasīga pret studentiem.

Ar akadēmisko brīvību Brīvā universitāte saprot, pirmkārt, brīvību mācīt, pētīt un publicēt pētījumu rezultātus, brīvību kritiski runāt par akadēmiskās dzīves problēmām un jautājumiem profesionālo interešu lokā, brīvību no institucionālās cenzūras, kā arī līdzdalības brīvību profesionālajās un pārstāvniecības organizācijās. Brīvā universitāte neierobežo mācībspēkus un darbiniekus izteikt dažādus viedokļus.

Akadēmisko autonomiju mēs saprotam kā pašpārvaldi, kas nepieciešama akadēmiskās dzīves organizēšanai atbilstoši akadēmiskās brīvības, caurskatāmības un atbildības profesionālās kopienas un sabiedrības priekšā, sociālās atbildības un vienlīdzīgas kvalitatīvas izglītības pieejamības principiem. Brīvā universitāte ir autonoma mācībspēku, darbinieku un studentu kopa, kas darbojas uz pašpārvaldes principiem.

Sociālā atbildība augstākajā izglītībā nozīmē iespējas brīvi iegūt un izplatīt zinātniskus sasniegumus un darīt tos plaši pieejamus atbilstoši ētikas un profesionālajiem standartiem, operatīvi reaģējot uz mūsdienu problēmām un sociuma vajadzībām. Zinātnieki, pētnieki un pasniedzēji uzņemas šo atbildību, cerot, ka valsts un sabiedrība respektēs akadēmiskās tiesības un brīvības, kā arī augstskolu institucionālo autonomiju.

Vienlīdzīga piekļuve izglītībai nozīmē, ka nedrīkst būt nekādi diskriminējoši ierobežojumi attiecībā uz piekļuvi izglītībai, pētniecībai un apmācībai. Brīvajā universitātē var piedalīties visi studenti neatkarīgi no viņu finansiālā stāvokļa. Mēs cenšamies nodrošināt, lai izglītība Universitātē būtu bezmaksas. Brīvajā universitātē nav vietas jebkādai diskriminācijai, tai skaitā dzimuma, rases, etniskās piederības, šķiras, vecuma, reliģijas, politiskās un citām. Šī ir vienlīdzīgu iespēju vieta jebkuras ideoloģiskās kustības pārstāvjiem, izņemot tos, kas aicina uz vardarbību un diskrimināciju. Turklāt mēs cenšamies darīt visu iespējamo, lai palīdzētu nodrošināt apmācību nelabvēlīgā situācijā esošām un neaizsargātām sabiedrības grupām, tostarp arī kultūras minoritātēm, cilvēkiem ar zemiem ienākumiem un īpašām vajadzībām, kā arī attālu reģionu iedzīvotājiem. Brīvā universitāte ir pārliecināta, ka kultūras un sociālā daudzveidība ir veiksmīgas attīstības atslēga.

Brīvās universitātes darbība ir caurskatāma, augstskola nes atbildību profesionālās vides un sabiedrības priekšā. Rīkojoties atbilstoši mūsu kritērijiem un vērtībām, mēs cenšamies radīt saprotamus mehānismus, kas ļauj augstākās izglītības speciālistiem, darbiniekiem, mācībspēkiem, studentiem un sabiedrībai kopumā izvērtēt Brīvās universitātes izglītības kvalitāti un efektivitāti.

***

Brīvā universitāte nekādā veidā nepieņem:

***

Brīvajā universitātē nedrīkst būt:

***

Lūk, kādu mēs vēlētos redzēt Brīvo universitāti:

***

Brīvās universitātes mācībspēki ir vienisprātis: mēs nekad neuzticēsim valsts ierēdņiem sevi pārvaldīt. Mēs tiecamies uz skaidri nodefinētiem ideāliem un materiāliem panākumiem piešķiram otršķirīgu nozīmi. Mēs aizsargāsim akadēmiskās brīvības no jebkādiem mēģinājumiem tās ierobežot – pamatojoties uz mūsu hartas un mūsu lēmumu caurspīdīguma. Brīvā universitāte ir radīta izglītībai un zinātniskai pētniecībai, tā nav pakārtota nekādai ideoloģijai.

Tieši tīras zinātnes labad mēs no paša sākuma vienojāmies savā starpā par pamatbrīvībām – pilsoniskajām, politiskajām un akadēmiskajām. Protams, universitātei ir nepieciešamas ne tikai akadēmiskās, bet arī pilsoniskās un politiskās brīvības. Politika ir daļa no jebkuras holistiskas komunikācijas, bez tās nevar būt universitāte, kas izveidota ar mērķi pozitīvi ietekmēt sabiedrību. Dažreiz šāda veida izmaiņas ir sabiedrībai sāpīgas, bet bez tām nav iespējama reāla attīstība.

***

Brīvā universitāte pilnībā atbalsta vērtības, kas noteiktas Magna Charta Universitatum, kuru 2018. gadā parakstīja Eiropas universitāšu rektori.

Mēs atbalstam cilvēktiesību aizsardzības vērtības, kas ietvertas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, ko 1948. gada 10. decembrī pieņēma ANO Ģenerālā asambleja.

Brīvā universitāte piedalās globālajā dialogā par akadēmisko brīvību un iesaistās diskusijās par Krievijas sabiedrības un valsts attīstību.

Brīvā universitāte augsti vērtē starptautisko sadarbību ar mērķi internacionalizēt Krievijas augstāko izglītību un cita starpā panākt uzticamas un neatkarīgas pētniecības un izglītības kvalitātes kontroli.

***

Visām mūsu augstskolas topošo katedru pašpārvaldes struktūrām, to darbībai un dokumentiem ir jābūt atbilstošiem šai Brīvās universitātes vērtību deklarācijai.